De eFTI-verordening komt eraan

Controles op de binnenvaart, lucht, weg, spoor, gevaarlijke stoffen en afval zonder papieren vrachtinformatie? Vanaf 2025 is het werkelijkheid. Logistieke bedrijven kunnen vrachtinformatie dan digitaal beschikbaar stellen aan de overheid. Het betekent een fundamentele stap richting naadloos digitaal informatie uitwisselen met de overheid.

In 2020 treedt de Europese electronic Freight Transport Information (eFTI)-verordening in werking. Inspectiediensten in Europese lidstaten, logistieke bedrijven en softwareleveranciers starten vanaf dat moment hun voorbereidingen. Doel is het digitaliseren van werkprocessen en het realiseren van de daarbij behorende IT-voorzieningen om te voldoen aan de eFTI-verordening. Deze digitaliseringsslag biedt enorme kansen om de logistieke en toezichtprocessen efficiënter in te richten. Niet alleen voor overheden, maar juist ook voor logistieke bedrijven en softwareleveranciers in het goederenvervoer.

Vier vragen over eFTI

Vraag 1: Hoe wordt de eFTI-verordening ingevoerd?

Naar verwachting treedt de eFTI verordening in augustus 2020 in werking. Dan beginnen de echte voorbereidingen. Het projectteam voor eFTI bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begeleidt de overheden binnen de inspectie-, toezicht- en handhavingsketen. Ook informeert het projectteam het bedrijfsleven over de impact van eFTI op de huidige processen. De samenwerking met de Europese Commissie (EC) staat hierin centraal. De EC stelt voor eFTI de functionele en technische specificaties vast in aanvullende wetgeving. Dit worden gedelegeerde en uitvoeringshandelingen genoemd. De Europese Commissie heeft inmiddels de eerste voorbereidende stappen gezet voor de uitwerking van de eFTI dataset en de functionele specificaties. Dit doet ze in nauwe samenwerking met een expertgroep met vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven en overheden, het Digital Transport and Logistics Forum (DTLF). De leden van deze expertgroep behartigen de belangen van haar achterban. Meer informatie vindt u op www.dtlf.eu.

Hieronder volgt een grove planning waar de Europese Commissie voor eFTI op stuurt:

Vraag 2: Wat gaat in 2020-2021 gebeuren?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is inmiddels gestart met het inrichten van een projectorganisatie met een vertegenwoordiging van interne en externe overheden. Gezamenlijk buigen overheden zich over de eerste uitwerkingen van de eFTI-dataset en de functionele specificaties. De discussies die in Brussel plaatsvinden zullen we periodiek delen. Hierbij staan we open voor input vanuit logistieke bedrijven, IT-leveranciers en netwerkorganisaties.

Vraag 3: Hoe raakt de eFTI-verordening het bedrijfsleven?

Voor logistieke bedrijven geldt vanaf 2025 (nog) geen verplichting om gegevens digitaal beschikbaar te stellen aan inspectiediensten. Wel is een enorme lastenverlichting haalbaar voor bedrijven die hiervoor kiezen. Met de eFTI-verordening wordt vastgelegd dat de partijen die kiezen voor het digitaal aanleveren van gegevens, dit op een geharmoniseerde manier via gecertificeerde eFTI- platformen en gecertificeerde softwareleveranciers moeten doen. Ook bestaande IT-platformen mogen worden gebruikt, mits ook zij gecertificeerd zijn. Zo weten bedrijven en overheidsorganisaties zeker dat gegevens en systemen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Voor IT-leveranciers liggen er kansen om de rol als eFTI-platform of als gecertificeerd softwareleverancier te vervullen. Ook dit vraagt om goede en vooral tijdige voorbereiding. De functionele en technische eisen aan het digitaal beschikbaar stellen van vrachtgegevens en bijbehorende eisen voor certificering worden in de specificatiefase (2020 – 2023) vastgesteld door de Europese Commissie. Tijdens de realisatiefase kunnen zij hun werkprocessen en IT-voorzieningen hierop inrichten en certificering aanvragen.

Vraag 4: Wat is de scope van de eFTI-verordening?

In de eFTI-verordening wordt een aantal bestaande Europese richtlijnen en verordeningen samengebracht. Vrachtinformatie die vanuit deze wetgeving tussen markt en overheden uitgewisseld wordt, moet met de komst van eFTI ook digitaal kunnen. Het gaat om de volgende richtlijnen en verordeningen:

  • EEG Raad Verordening nr. 11, artikel 6(1): opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoersvoorwaarden (modaliteiten weg, binnenvaart en spoor)
  • Richtlijn 92/106/EEG, art. 3: voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (modaliteiten weg, binnenvaart en spoor)
  • Verordening (EG) nr. 1072/2009, art. 8(3): regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (modaliteit weg)
  • Verordening (EG) nr. 1013/2006, art. 16c en art 18(1): overbrenging van afvalstoffen (modaliteiten weg, binnenvaart, spoor en lucht)
  • Richtlijn 2008/68/EG, Hst. 5.4 van annexen RID, ADR, ADN: vervoer van gevaarlijke goederen over land (modaliteiten weg, binnenvaart en spoor)
  • Verordening (EG) nr. 300/2008: gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart (modaliteit lucht)
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1998: vaststelling van gedetailleerde maatregelen van de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart (modaliteit lucht)
  • Richtlijn 2016/797/EU: betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (modaliteit spoor)

Ook kan iedere lidstaat andere wetten toevoegen aan de scope van de eFTI-verordening. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als deze wetgeving geheel of gedeeltelijk dezelfde vrachtinformatie vereist als de huidige onder eFTI vallende richtlijnen en verordeningen. Medio 2021 wordt besloten of dit voor de Nederlandse situatie nodig is.

De Digitale Transport Strategie

Het projectteam voor de eFTI-verordening is onderdeel van de Digitale Transport Strategie (DTS) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de DTS wordt stevig ingezet op digitalisering van goederenvervoer, met name binnen het overheidsoptreden in de keten. Andere acties van de DTS zijn o.a. de implementatie van de nieuwe EMSWe-verordening en de komst van de Basis Datadelen Infrastructuur (BDI). Meer weten over de Digitale Transport Strategie? Kijk dan het webinar van 29 juni terug. In samenwerking met de Topsector Logistiek vindt op 27 juli deel 2 plaats.

De Digitale Transport Strategie

Wilt u toekomstige mailingen over eFTI ontvangen? Heeft uw organisatie specifieke wensen of ideeën over hoe we u of uw leden kunnen informeren? Of heeft u direct vragen naar aanleiding van deze mailing? Neem dan contact op met:

Ronald van den Heuvel | Projectmanager eFTI ronald.vanden.heuvel@minienw.nl | 06 15 12 95 18

Debby van der Schuit | Netwerkmanager Digitaal Transport debby.vander.schuit@minienw.nl | 06 15 69 21 25