G40 zet met aanbod aan nieuw kabinet in op slimme, duurzame verstedelijking

Nederland kent een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving, die snel en concreet moeten worden opgepakt. Door de huidige versnipperde aanpak komt tijdige realisatie hiervan in gevaar. De G40 doet een nieuw kabinet daarom een aanbod voor meer samenwerking. Door anders te programmeren en beschikbare technologie sneller op te schalen, kan de totale investeringslast voor alle betrokken partijen worden beperkt. Samen investeren, beter samenwerken en een betere coördinatie van de uitvoering: zo maken we slimme, duurzame verstedelijking werkelijkheid.

Het rapport ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’ dat eind maart werd uitgebracht, beschrijft hoe gemeenten, Rijk en bedrijfsleven hun krachten kunnen bundelen. Met een grote regionale spreiding en gezamenlijk zo’n 5 miljoen inwoners beschikt de G40 over een grote uitvoeringskracht. Middelgrote gemeenten zijn bij uitstek geschikt voor toepassing en snelle opschaling van innovaties, waaronder smart mobility-initiatieven. En samen met G4 en VNG kan het stedennetwerk in nauwe samenwerking met het Rijk de gewenste transities realiseren. De G40 willen de fase van experimenten voorbij en succesvolle experimenten opschalen naar de nieuwe gangbare praktijk. Het sneller opschalen van beschikbare technologie kan kosten besparen, terwijl het grote kansen voor het Nederlandse bedrijven oplevert. Samenwerking met de G40 als innovatiepartner én VNG leidt tot snelle verspreiding van kennis en digitale toepassingen, ook in de regio’s en kleinere gemeenten.

Door het opschalen van goede oplossingen ontstaan ook nieuwe business opportunities voor Nederlandse industrie- en techbedrijven die de exportpositie van ons land kunnen versterken in digitale en duurzame oplossingen. Ook koepels uit het bedrijfsleven zoals FME en BTG zijn daarom enthousiast over het initiatief.

Gemeenten staan onder grote financiële druk, en corona heeft dit alleen nog maar versterkt. Uit eerder onderzoek van Capgemini in opdracht van de G40 bleek al dat er ruim 440 Smart City pilots zijn, die verschillende departementen samen met gemeenten uitvoeren. Juist in samenwerking en het delen van de resultaten van pilots met het oog op versnelling en opschaling zit nog veel ruimte voor verbetering en kostenbesparingen, oordeelde Capgemini (Smart City projecten in de G40).

Digitaliseren

Met dit nieuwe rapport zet de G40 in op snelle aanpassing van de nu nog te vaak lokaal of regionaal georiënteerde (lokale, regionale) aanpak naar een integrale, digitaal gedreven landelijke aanpak. Voorwaarde daarbij is dat grootstedelijke vraagstukken integraal worden benaderd en dat kennis en ervaring over nieuwe digitale initiatieven veel meer dan nu worden gedeeld. Zo zal er bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk niet alleen aandacht moeten zijn voor circulair bouwen en een lage parkeernorm, maar moeten ook de inzet van watermanagement, slimme stadslogistiek en het aanbod van deelmobiliteit en hoogwaardig ov worden meegenomen. Wat de G40 betreft, wordt zo de digitale economie van Nederland versterkt, wordt bijgedragen aan economisch herstel en kan worden geborgd dat alle burgers en bedrijven gelijke toegang hebben tot de digitale economie en digitale overheid binnen publieke waarden van kwaliteit, toegankelijkheid en betrouwbaarheid.

Doel van de G40 is om het belang van meer samenwerking rond slimme, duurzame verstedelijking te laten terugkomen in een nieuw regeerakkoord. Hiertoe werd het rapport eerder onder meer al verstuurd aan de leden van de nieuwe Kamercommissie Digitale Zaken en wordt er ook in andere gremia nadrukkelijk aandacht voor gevraagd.

"Een slimme stad is niet mogelijk zonder slimme technologie. De inzet van o.a. data, sensoren en algoritmes biedt oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen, de doorstroming te verbeteren en de fysieke veiligheid binnen steden te bevorderen. Hiervoor dient het onderwerp Smart City een volwaardige en integrale plek te krijgen in de nieuwe kabinetsaanpak rondom duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid. Daar heeft het de laatste jaren echt aan ontbroken." - Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME

"Als gemeenten zetten wij ons in om de opgaven op het gebied van wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving zo effectief mogelijk te verwezenlijken. Dat doen we met behulp van slimme digitale oplossingen. Maar logischerwijs vanuit een lokale bril. Om succesvolle innovaties vanuit gemeenten snel landelijk op te kunnen schalen is meer regie en samenhang nodig. Door als Stedennetwerk G40 gezamenlijk met het Rijk, de VNG en de vier grote gemeenten gezamenlijk te investeren in digitale innovaties, hiervan te leren en uiteindelijk landelijk te institutionaliseren zijn wij als overheid in staat onze maatschappelijke uitdagingen in verstedelijking, klimaat en mobiliteit met inzet van technologie snel en effectief van oplossingen te voorzien." - Wim Willems, wethouder Apeldoorn / voorzitter themagroep Smart cities G40