Slimmer, sneller én effectiever: naar één datastandaard voor mobiliteit

Het ministerie van IenW en de 5 grootste gemeenten van ons land (G5) hebben gezamenlijk een eerste uniforme data standaard voor mobiliteit ontwikkeld: de City Data Standaard - Mobiliteit (CDS-M). Met deze standaard wordt het uitwisselen van data tussen overheden en mobiliteitsaanbieders makkelijker. Gemeenten krijgen sneller toegang tot relevante data over mobiliteit in hun gebied. Deze eerste versie is een testversie; de komende tijd wordt deze getoetst in de praktijk en doorontwikkeld tot een definitieve standaard.

Digitalisering wordt steeds belangrijker, ook in de wereld van mobiliteit. Het voortdurend uitwisselen van data is een belangrijk onderdeel geworden van de mobiliteitsketen. Data over bijvoorbeeld verkeersstromen, parkeren en het gebruik van deelvervoer zijn een belangrijk instrument geworden voor gemeenten om hun beleid op te baseren en processen mee te sturen. Overheden stellen zelf data beschikbaar, maar vragen ook data aan mobiliteitsaanbieders. En de eisen die ze daarbij stellen aan die data, kunnen nu per gemeente of provincie verschillen. Daardoor duurt het vaak lang voordat data beschikbaar is, maar worden ook onnodige kosten gemaakt. En het maakt de samenwerking tussen markt en overheid ook onnodig ingewikkeld. Het ministerie van IenW en de G5 hebben de afgelopen tijd samengewerkt aan de ontwikkeling van een eerste uniforme data standaard voor mobiliteit: de City Data Standaard - Mobiliteit (CDS-M). Daarmee spreken partijen voortaan dezelfde taal en wordt de uitwisseling van data tussen mobiliteitsaanbieders en steden slimmer, effectiever en efficiënter.

Gemeenschappelijke basis

De CDS-M legt vast hoe en langs welke standaarden de uitwisseling van data tussen mobiliteitsaanbieders en overheden verloopt. De CDS-M wordt bijvoorbeeld gebruikt in samenwerkingsafspraken. Voor nu ligt de focus op een nationale datastandaard, op langere termijn is het de bedoeling dat wordt toegewerkt naar een Europese standaard. Met één CDS-M als gemeenschappelijke basis, kan de effectiviteit van de samenwerking tussen mobiliteitsaanbieders en overheid aanzienlijk worden versterkt. Eén CDS-M geeft overheden meer inzicht en mogelijkheden voor planning en sturing in de openbare ruimte en meer informatie voor beleidsontwikkeling en -verbetering.

Werkgroep CDS-M

De eerste versie moet de komende tijd worden getest en toegepast in de dagelijkse praktijk en doorontwikkeld tot de CDS-M in Nederland. Daarom hebben de G5 een ‘Werkgroep CDS-M’ ingericht, waarin mobiliteitsaanbieders, provincies en gemeenten samenwerken om de nieuwe standaard verder te brengen. De werkgroep test de eerste versie van de CDS-M op bestaande casuïstiek, bijvoorbeeld op deelvervoer, en onderzoekt daarbij vragen als: welke data-analyses kun je doen, hoe lang kun je data opslaan, welke privacy - en security by design maatregelen moet je nemen, welke data-analyses maak je en hoe communiceer je hierover? Door te toetsen aan de werkelijkheid ontstaat een datastandaard die écht werkt voor alle betrokkenen.

Ontwikkel mee en meld je aan!

Voor de werkgroep CDS- M is expertise nodig op verschillende vlakken. Ben je jurist, governance expert bij een overheid, data analist, vervoersmanager, computer science expert, security expert, mobiliteitaanbieder, databroker of communicatiespecialist of denk je op een andere manier te kunnen bijdragen aan de doorontwikkeling van de testversie naar een definitieve CDS-M? Meld je dan aan bij projectleider Ross Curzon Butler via cds-m@amsterdam.nl. Voor vragen kun je ook bij hem terecht. De werkgroep is een initiatief van de G5 en gaat van start op 26 mei aanstaande.