Open parkeerdata op hoger niveau

In de Change Advisory Board (CAB), een groep experts in hun vakgebied vanuit bedrijfsleven en overheid, wordt deze maanden regelmatig gesproken over het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata. Dat is nodig, want de ontwikkelingen rond open parkeerdata gaan nu snel, schetst Ron Peerenboom, secretaris van de Change Advisory Board en projectmanager Parkeerdata bij het ministerie van IenW.

De afgelopen jaren is al veel energie gestoken in het op orde brengen van statische en dynamische parkeergegevens. Zo sloegen het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) en het ministerie van IenW eind vorig jaar al de handen ineen om parkeerdata in hoog tempo als open data beschikbaar te stellen. Bij het SHPV zijn nu 105 gemeenten aangesloten. Het breed beschikbaar stellen van parkeerdata draagt bij aan mobiliteit en duurzaamheid: daarnaast kunnen marktpartijen met de data reisinformatieproducten ontwikkelen, waarmee het zoekverkeer in drukke binnensteden kan worden teruggedrongen.

Zelf verzamelen

Het ministerie was al vóór de overeenkomst met het SPHV gestart met het versneld inwinnen en ontsluiten van statische parkeergegevens. In de praktijk betekent dat: zelf de statische parkeerdata binnen een gemeente (via google en websites) verzamelen en die data vervolgens invoeren in het Nationaal Parkeer Register en deze data vervolgens ter controle aanbieden aan de publieke en private bronhouders. Zo werd ten behoeve van MaaS eind vorig jaar alle data van carpoolplaatsen en P+R-locaties ingevoerd en door de bronhouders geverifieerd en is dit jaar onder meer parkeerdata van parkeergarages en -terreinen met een slagboom verzameld en ingevoerd. Zonder twijfel monnikenwerk, maar volgens Ron Peerenboom is er ook goed nieuws: ‘Eind dit jaar zijn we daar zeker mee klaar.’ Om de kwaliteit van parkeerdata zo optimaal mogelijk te houden, werken partijen overigens zoveel mogelijk aan het implementeren van machine-tot-machine koppelingen, omdat handmatig invoeren van data niet alleen tijdrovender is, maar de foutkans is ook groter dan bij een machine-tot- machine koppeling.

Standaard

De gesprekken over parkeerdata in de Change Advisory Board kunnen leiden tot voorstellen voor wijzigingen van de onderliggende nationale standaard SPDP, Standaard Publicatie Dynamische Parkeerdata, aan het (besluitvormende) Strategic Committee Parkeerdata. Deze Strategic Committee wordt ook voorbereid en kan dan de wijzigingsvoorstellen vaststellen, waarna de RDW de noodzakelijke systeemaanpassingen kan uitvoeren en het CROW deze wijzigingen kan verwerken in de landelijke standaard.

Parkeerdatamonitor

Daarnaast wordt hard gewerkt om de open parkeerdata voor alle (commerciële) partijen, overheden en particulieren makkelijk vindbaar te maken. Via www.parkeerdatamonitor.nl krijgen bronhouders en afnemers inzicht in de beschikbare parkeerdata, maar niet iedereen is daarvan voldoende van op de hoogte. Via de monitor zijn van iedere gemeente en private exploitant de parkeerfaciliteiten eenvoudig te raadplegen, inclusief GPS-coördinaten van de in- en uitgangen, capaciteit en tarieven.