Blijf op de hoogte van Dutch Mobility Innovations!

18|12|2020

Doorgroei van Talking Traffic in de komende jaren

Formeel lopen de contracten met de Talking Traffic partners van het eerste uur aan het eind van dit jaar af. Maar de innovatie gaat door! Dat geldt dus ook voor de uitrol van toepassingen én de samenwerking tussen overheden en marktpartijen. We richten ons de komende jaren samen met anderen op de uitdagingen waar steden en stedelijke gebieden voor staan, waarbij we de kansen van data en digitalisering optimaal benutten. Op onderdelen volgt een andere invulling of zelfs een aanvulling, maar klaar zijn we zeker (nog) niet! We zitten nog vol plannen die uitvoering verdienen, en daar gaan we samen vorm en inhoud aan geven.

In de laatste council vergadering van 2020 hebben de partners uitgebreid gesproken over de inrichting van de samenwerking en besturing vanaf januari 2021. Een werkgroep van Council-leden heeft in de afgelopen weken hierover regelmatig en intensief contact gehad vanuit de ambitie om publiek-privaat door te groeien en elkaar helderheid te geven over hoe zij aan die ambitie vorm en inhoud willen geven.

Dat heeft geleid tot een principebesluit van de Council om met ingang van het nieuwe jaar op de volgende basis verder te gaan:

  1. Overheden en bedrijven stellen gezamenlijk een Manifest op waarin zij aan elkaar kenbaar maken hoe zij met elkaar willen samenwerken, met welke doelen en in welke vormen. Dat Manifest is open voor een ieder die actief wil deelnemen en bijdragen aan de verdere uitbouw van diensten en de dataketen en het gebruik daarvan. Partijen die zich verbinden aan het Manifest willen bijdragen aan de doelstellingen van een samenleving die slimmer, duurzamer en vooral veiliger is.
  2. In dat Manifest zullen meerdere spelregels worden opgenomen, zodat concreet wordt gemaakt hoe we met elkaar verder gaan en vanuit welke gezamenlijke visie.
  3. Naast intenties en spelregels is er ook behoefte aan de invulling van de functie van Marktmeester, waarbij de overheid een grote rol kan spelen als aanjager en toezichthouder.
  4. Overheden en bedrijven in Nederland en Vlaanderen nemen gemeenschappelijk verantwoordelijkheid voor een testvoorziening.
  5. Marketing en organisatie nemen de deelnemers gezamenlijk op zich om herkenbaar te zijn als gezamenlijke aanjagers van deze doorgroei.
  6. In het publiek-privaat overleg van belanghebbenden zal regelmatig apart overleg worden gevoerd over de strategie in de volle inhoudelijke breedte.
  7. Voor operationele issues en verbeteringen zal de Werkgroep Exploitatie maandelijks bijeen blijven komen.
  8. SC (Strategic Committee) en CAB (Change Advisory Board) blijven verantwoordelijk voor de besluitvorming over landelijke standaarden en protocollen.
  9. Aan publieke kant neemt het Tactisch Team de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van besluiten aan publieke kant met het oog op harmonisatie en uniformiteit.

Er is een eerste concepttekst gemaakt voor een Manifest. Dat wordt in de komende weken op enkele onderdelen aangevuld en in de laatste Council meeting Talking Traffic eind januari 2021 vastgesteld. De term Manifest is een werktitel, maar geeft aan dat het om een vrijwillige maar niet vrijblijvende wilsverklaring gaat. De leden van de Council zijn zich bewust van de bredere context, waar ook MaaS, deelmobiliteit, intelligente logistiek en Smart Cities deel van uit maken. We zoeken daar nadrukkelijk de kruisbestuiving op. Uiteraard hebben de deelnemende organisaties intern nog tijd nodig om hun bedrijf danwel overheidsorganisatie hier goed op gericht te krijgen. Allen zien na de afgelopen jaren van samenwerking, ontwikkeling en eerste implementatie het gezamenlijk belang. Met behoud van ieders afzonderlijke verantwoordelijkheid blijven we de schouders eronder zetten. De deelnemende partijen willen daar concreet vorm en inhoud aan geven, zowel met elkaar als met andere bedrijven en alle overheden. Nu de eerste ruim 700 iVRI’s en ca. 2 miljoen gebruikers een feit zijn, is het eind nog lang niet zicht. We gaan dus vooral onverdroten voort. In januari volgt verdere berichtgeving.

Voor nu en voor allen: een hele goede Kerst, een goede jaarwisseling en een goede gezondheid gewenst!

DMI Nieuws maakt deel uit van het DMI-platform, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is het versterken van de samenwerking tussen publieke en private professionals op het gebied van vernieuwende mobiliteit. Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op DMI? Klik dan hier voor een abonnement.

DMI Nieuws kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, verzoeken wij u dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.